O Koordinaciono Telo

Koordinaciono telo je osnovano odlukom Vlade Kosova br. 08/82 od 30.03.2016. Koordinaciono telo se sastoji od inspekcijskih organa i Carine Kosova za koordinaciju aktivnosti u oblasti nadzora nad tržištem. Novom Odlukom Vlade br. 06/85 od 22.01.2019. Godine, Koordinaciono telo se sastoji od dolje navedenih organa.

Tržišni Inspektorat

 • Name: Naim Hajra
 • Email: naim.hajra@rks-gov.net

Ministarstvo Trgovine i Industrije

Predstavnik Tržišne Inspekcije

Sanitarna Inspekcija

 • Name: Ibrahim Tershnjaku
 • Email: ibrahim.tershnjaku@rks-gov.net

Agencija za Hranu i Veterinarstvo

Predstavnik Sanitarne Inspekcije

Energetska Inspekcija

 • Name: Hysni Komoni
 • Email: hysni.komoni@rks-gov.net

Ministarstvo za Ekonomski Razvoj

Predstavnik Energetskog Inspektorata

Farmaceutski Inspektorat

 • Name: Shaban Osmanaj
 • Email: shaban.osmanaj@rks-gov.net

Ministarstvo Zdravlja

Predstavnik Farmaceutskog Inspektorata

Inspektorat Zaštite Životne Sredine

 • Name: Ismet Dervari
 • Email: ismet.dervari@rks-gov.net

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Predstavnik Inspektorata za Zaštitu Životne Sredine

Inspektorat Rada

 • Name: Murat Vokshi
 • Email: murat.vokshi@rks-gov.net

Ministarstvo Rada i Socijalnog Staranja

Predstavnik Inspektorata Rada

Odjeljenje za Javnu Sigurnost

 • Name: Driton Ademi
 • Email: driton.ademi@rks-gov.net

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

Predstavnik Odjela za Javnu Sigurnost

Odjel za Motorna Vozila

 • Name: Nehbi Shatri
 • Email: nehbi.shatri@rks-gov.net

Ministarstvo Infrastrukture

Predstavnik Odjela za Motorna Vozila

Agencija za Mjeriteljstvo

 • Name: Bastri Sallahu
 • Email: bastri.sallahu@rks-gov.net

Ministarstvo Trgovine i Industrije

Predstavnik Agencije za Mjeriteljstvo

Carina Kosova

 • Name: Ardian Jashari
 • Email: ardian.jashari@dogana-ks.org

Ministarstvo Financija

Predstavnik Carine Kosova