Vizitë studimore në Slloveni

single_thumb.jpg

Përgatitja për aktivitete për përmirësimin e aktiviteteve  në lidhje me sigurinë e ashensorëve

Projekti i Lëvizjes së Lirë të Mallrave (FMG) ka mbështetur një vizitë studimore në Slloveni për zyrtarët e institucioneve të Kosovës që merren me çështje të sigurisë së ashensorëve. Gjatë kësaj vizite, u mbajtën takime me përfaqësuesit e Ministrisë së Sllovenisë për Zhvillim Ekonomik dhe Teknologji për të diskutuar zbatimin e legjislacionit (rregullat teknike) për sigurinë e ashensorëve dhe bashkëpunimin me ministritë e tjera (inspektoratet përkatëse) dhe procedurën e autorizimit me organet e vlerësimit të konformitetit që inspektojnë rregullisht sigurinë  e ashensorëve në përdorim.

 

Në takimin me Trupin Kombëtar të Standardeve (SIST), u diskutuan për përgatitjen dhe publikimin në gazetën zyrtare të standardeve të harmonizuara për sigurinë e ashensorëve dhe modelin e përgatitjes dhe zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Standardizimit;

Gjatë vizitës së ZVD (Organi i Inspektimit) u diskutua për inspektimin e parë dhe periodik të ashensorëve. Është demonstruar inspektimi i dy llojeve të ashensorëve.

 

Takimi përfundimtar ishte me inspektoratin e punës për të shkëmbyer përvoja në lidhje me inspektimin e ashensorëve në mjedisin e punës. Gjatë këtij takimi përfaqësuesve të Kosovës iu prezantuan detyrat e inspektoratit të punës dhe masat e marra prej tyre nëse zbuluan se një ashensor është në gjendje të rrezikshme. Kjo vizitë studimore ishte shumë e rëndësishme për të gjithë pjesëmarrësit, të cilët drejtpërdrejtë përfituan nga përvoja dhe njohuritë e palës sllovene.